De gemeenten Beemster en Purmerend hebben het voornemen om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren. Inwoners van Beemster en Purmerend zijn gevraagd aan te geven wat zij belangrijke waarden vinden die ze aan de nieuwe gemeente mee willen geven. Deze waarden hebben een plek gekregen in een herindelingsontwerp, het formele document waarin de aanleiding van en draagvlak voor de fusie, de financiën en de ambities van de nieuwe gemeente zijn verwoord.

26-05-2021 | De Eerste Kamer heeft 25 mei 2021 voor de gemeentelijke herindeling van Beemster en Purmerend gestemd. Met dat besluit is de fusie van de twee gemeenten vanaf 1 januari 2022 een feit.
 
Eerder stemden beide gemeenten, de provincie Noord-Holland, de Ministerraad en de Tweede Kamer al in met de fusie. Het besluit van de Eerste Kamer leidt ertoe dat de nieuwe gemeente Purmerend ruim 94.000 inwoners telt en een oppervlakte van 97 km² beslaat.

12-02-2021 | De Tweede Kamer heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het herindelingsvoorstel Beemster & Purmerend. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Als zij ook instemmen met dit voorstel is de herindeling een feit. Eerder stemden beide gemeentes, de provincie Noord-Holland en de Ministerraad al in met de fusie.
 

21-09-2020 | De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het herindelingsvoorstel Beemster & Purmerend. Alleen het parlement dient nog in te stemmen met de herindeling. Eerder stemden beide gemeentes en de provincie Noord-Holland al in met de fusie.
 

30-06-2020 | De nieuwe gemeente Purmerend die op 1 januari 2022 van start moet gaan is weer een stap dichterbij. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben op 30 juni 2020 de zienswijze op het herindelingsadvies vastgesteld. Hier staat in dat de provincie de fusie tussen de gemeenten Beemster en Purmerend als positief beoordeelt.

01-06-2020 | De provincie Noord-Holland steunt het herindelingsadvies van de gemeenten Beemster en Purmerend.

Gedeputeerde Staten hebben een concept-zienswijze vastgesteld waarin het college aangeeft vertrouwen te hebben in de nieuwe gemeente Purmerend die straks voldoende ambtelijke én bestuurlijke capaciteit heeft om haar maatschappelijke opgaven efficiënt en effectief op te pakken.

28-02-2020 | Herindelingsadvies vastgesteld door beide gemeenteraden. Met dit historische besluit over de fusie zit de taak van de raden erop en wordt het advies doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland.

27-09-2019 | De raden van de gemeenten Beemster en Purmerend hebben op 26 september 2019 het herindelingsontwerp Beemster en Purmerend vastgesteld. Het herindelingsontwerp bevat een procesmatige en inhoudelijke onderbouwing van de voorgestelde samenvoeging van de twee gemeenten in de nieuwe gemeente Purmerend.

26-06-2019 | Vanaf 1 januari 2022 bundelen de droogmakerij en de marktstad hun krachten en gaan verder als één gemeente. Met de voorgenomen bestuurlijke fusie ontstaat een krachtige nieuwe gemeente die is toegerust voor de toekomst: het beste van twee werelden verenigd. Op 25 juni hebben de colleges van de gemeente Beemster en Purmerend ingestemd met het herindelingsontwerp. Dit is een formele stap in het wettelijke proces voor de fusie. Het college biedt het herindelingsontwerp ter vaststelling aan aan de beide gemeenteraden.

20-05-2019 | Op maandag 20 mei overhandigden burgemeesters Joyce van Beek en Don Bijl in de Keyserkerk in Middenbeemster elkaar de resultaten van Waardevol Beemster en Toekomstig Purmerend. Hiermee sluiten zij de waardenprocessen af die beide gemeenten in aanloop naar de fusie hebben doorlopen. Er is vol enthousiasme gewerkt aan het ophalen van waarden. Dit levert een beeld op van wat bewoners van beide gemeenten belangrijk, mooi en waardevol vinden en wat zij terug willen zien en blijven herkennen in de nieuwe gemeente.

Subscribe to